Maart t/m Oktober:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur

November t/m Februari:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

Privacy verklaring

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 • Tegelhandel Brouwer B.V.: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap Tegelhandel Brouwer B.V., gevestigd aan de Kruisweg 463, (1437 CL) te Hoofddorp (Rozenburg), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62194305;
 • betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Tegelhandel Brouwer B.V., dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Tegelhandel Brouwer B.V. i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen Tegelhandel Brouwer B.V. en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Tegelhandel Brouwer B.V. aanbiedt;
 • website: de website www.tegelhandelbrouwer.nl die door Tegelhandel Brouwer B.V. wordt beheerd;
 • profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
 • persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Tegelhandel Brouwer B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Tegelhandel Brouwer B.V. volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2. Tegelhandel Brouwer B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3. Tegelhandel Brouwer B.V. verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Tegelhandel Brouwer B.V. heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Tegelhandel Brouwer B.V..

2.4. Tegelhandel Brouwer B.V. verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • surfgedrag;
 • locatiegegevens.

2.5. Tegelhandel Brouwer B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Tegelhandel Brouwer B.V. kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Tegelhandel Brouwer B.V. raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Tegelhandel Brouwer B.V. zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Tegelhandel Brouwer B.V. middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Tegelhandel Brouwer B.V. de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.

3.2. Tegelhandel Brouwer B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
 • het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
 • het tot stand komen van de overeenkomst;
 • om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
 • het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
 • het sturen van een factuur en het voldoen aan administratieve plichten;
 • om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief of nieuw aanbod te sturen, zie ook artikel 5;
 • om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
 • om de website en de dienstverlening van Tegelhandel Brouwer B.V. te verbeteren;
 • het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

3.3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

3.4. Tegelhandel Brouwer B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5. Tegelhandel Brouwer B.V. verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Tegelhandel Brouwer B.V. streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6. Tegelhandel Brouwer B.V. zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Profilering

4.1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Tegelhandel Brouwer B.V. heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.

4.2. Het doel van profilering is:

 • de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Tegelhandel Brouwer B.V. vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
 • marketinganalyses;
 • sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

4.3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.

4.4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Tegelhandel Brouwer B.V. worden verwerkt:

 • geslacht;
 • leeftijd;
 • locatiegegevens;
 • zoekopdrachten ingevoerd op de website;
 • surfgedrag.

Artikel 5. Nieuwsbrieven

5.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Tegelhandel Brouwer B.V.. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.

5.2. Tegelhandel Brouwer B.V. zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven

6.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 • door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
 • door contact op te nemen met Tegelhandel Brouwer B.V., zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.

6.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 7. Wissen van persoonsgegevens

7.1. Tegelhandel Brouwer B.V. zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 • de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

7.2. Tegelhandel Brouwer B.V. is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

8.1. Tegelhandel Brouwer B.V. zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

 • Tegelhandel Brouwer B.V. daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 • een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 • het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • de doorgifte geschiedt aan een door Tegelhandel Brouwer B.V. voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Tegelhandel Brouwer B.V. een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

8.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

9.1. Op verzoek verleent Tegelhandel Brouwer B.V. aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Tegelhandel Brouwer B.V. van hem bijhoudt en verstrekt Tegelhandel Brouwer B.V. de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

9.2. Tegelhandel Brouwer B.V. biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Tegelhandel Brouwer B.V. van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

9.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Tegelhandel Brouwer B.V. worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Tegelhandel Brouwer B.V.. Tegelhandel Brouwer B.V. reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 10. Bezwaar

10.1. De betrokkene kan bij Tegelhandel Brouwer B.V. bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Tegelhandel Brouwer B.V. het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Tegelhandel Brouwer B.V. met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Tegelhandel Brouwer B.V. bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 11. Recht van beperking

11.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Tegelhandel Brouwer B.V. verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 12. Contact

12.1. Voor vragen over de wijze waarop Tegelhandel Brouwer B.V. persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Tegelhandel Brouwer B.V. van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Tegelhandel Brouwer B.V..

Contactgegevens:

12.2. Indien Tegelhandel Brouwer B.V. op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Tegelhandel Brouwer B.V. de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 13. Beveiligingsmaatregelen

13.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Tegelhandel Brouwer B.V. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

13.2. Tegelhandel Brouwer B.V. neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • de website is beveiligd met Web Application Firewall (o.a. IP authenticatie, SSL, Malware & Hack scanning, etc. (zie ook: https://vmediagroep.com/managed-wordpress/);
 • cloudopslag is voorzien van een wachtwoord en de computer is voorzien van een virusscanner;
 • e-mail is beveiligd door middel van veiligheidsnormen van Microsoft en op de computer voorzien van een wachtwoord;
 • fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

Artikel 14. Privacy beleid van derden

14.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Tegelhandel Brouwer B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

Artikel 15. Wijzigingen

15.1. Tegelhandel Brouwer B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Tegelhandel Brouwer B.V..

Artikel 16. Datalek

16.1. Indien zich bij Tegelhandel Brouwer B.V. een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Tegelhandel Brouwer B.V. daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

16.2. Indien er sprake is van een datalek bij Tegelhandel Brouwer B.V. dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Tegelhandel Brouwer B.V. de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 17. Cookies

17.1. Tegelhandel Brouwer B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

17.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

17.3. Tegelhandel Brouwer B.V. plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

17.4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Tegelhandel Brouwer B.V. zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

17.5. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

Tegelhandel Brouwer B.V.

Functionele cookie

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw

websitebezoek.

Tegelhandel Brouwer B.V. ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Analytische cookie

Door het gebruik van analytische cookies kan Tegelhandel Brouwer B.V. zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Tegelhandel Brouwer B.V. op basis daarvan de website verbeteren.

Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Tegelhandel Brouwer B.V. heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

Tegelhandel Brouwer B.V.

Tracking cookie

Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

17.6. Dit artikel 17 geldt alleen voor de website van Tegelhandel Brouwer B.V.. Op de website staan links naar websites van derden, zoals social media websites. Tegelhandel Brouwer B.V. kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het plaatsen van cookies door deze derden. Voor meer informatie over de wijze waarop website van derden cookies plaatsen, dient de bezoeker het cookiebeleid van die betreffende website te raadplegen.

17.7. Tegelhandel Brouwer B.V. kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Tegelhandel Brouwer B.V. ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Tegelhandel Brouwer B.V. raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

Artikel 18. Klacht indienen

18.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Tegelhandel Brouwer B.V. niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact informatie